ALGEMENE VOORWAARDEN

Training en coaching, studiebegeleiding en studiecoaching MOSSELMAN TRAINING EN COACHING

Eltenbosdijk 1 6039RZ Stramproy

Deze tekst bevat de algemene voorwaarden van Mosselman Training en Coaching te Stramproy (verder in de tekst Mosselman Training en Coaching genoemd).

Artikel 1. Inleidende bepalingen

1.1. In wat volgt wordt genoemd:

de opdrachtgever: de onderwijsinstelling, de (onderwijs)professional, de ouder
de leerling: de persoon die de begeleiding, bijles of cursus bij Mosselman Training en Coaching volgt.

1.2. In geval van niet-particuliere dienstverlening is de opdrachtgever de zaakvoerder of verantwoordelijke van het bedrijf dat opteert voor een dienst aangeboden door Mosselman Training en Coaching.

Artikel 2. Toepassingsveld van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Mosselman Training en Coaching en een opdrachtgever waarop Mosselman Training en Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Van deze voorwaarden wordt slechts afgeweken wanneer dit door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in bijlage bij de overeenkomst is vermeld.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerker(s) van Mosselman Training en Coaching en de directie.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mosselman Training en Coaching en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.5. Indien Mosselman Training en Coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mosselman Training en Coaching in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Mosselman Training en Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar er is geen sprake van een resultaatsverbintenis van Mosselman Training en Coaching naar de opdrachtgever toe met betrekking tot de prestaties en schoolresultaten van de leerling. Het betreft hier uitsluitend een inspanningsverbintenis.

3.2. Leerlingen die deelnemen aan enige vorm van studie- of huiswerkbegeleiding in het trainingscentrum te Stramproy zijn verplicht de aanwijzingen gegeven door Mosselman Training en Coaching te volgen, en dit met het oog op orde en veiligheid.

3.3. Mosselman Training en Coaching voorziet de kinderen die deelnemen aan enige vorm van studie- of huiwerkbegeleiding in het Trainingscentrum te Stramproy in redelijke mate van kladpapier. Zij mogen, na toestemming van Mosselman Training en Coaching, eveneens de aanwezige boeken en beschikbare documenten raadplegen. Ander schoolgerei komt niet voor rekening van Mosselman Training en Coaching.

3.4. Alcoholhoudende dranken en roken zijn niet toegestaan tijdens de studie- of huiswerkbegeleiding in het trainingscentrum van Mosselman Training en Coaching te Stramproy.

3.5. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor schade aan door Mosselman Training en Coaching aan de leerling ter beschikking gestelde voorwerpen.

3.6. Mosselman Training en Coaching gaat slechts over tot contact met de school en hulpverleners van de leerling na overleg met en goedkeuring van de opdrachtgever.

3.7. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.8. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

3.9. Bij gebreke van ontvangst akkoord en/of opmerkingen binnen 30 dagen beschouwt Mosselman Training en Coaching de opdrachtgever integraal akkoord met de inhoud van de schriftelijke overeenkomst zoals die door Mosselman Training en Coaching werd opgesteld en bezorgd aan de opdrachtgever.

Artikel 4. Huiswerkbegeleiding in het trainingscentrum te Stramproy

4.1. Voor de huiswerkbegeleiding in het trainingscentrum te Stramproy wordt ingeschreven per maand, met een minimum afname van 1 sessie per week.

4.2. Het gebruik van GSM-toestellen bevordert het studeren niet. Leerlingen dienen hun GSM-toestel bij aanvang van de begeleidingssessie in te leveren. Na toestemming van een begeleider, tijdens de pauzes en aan het einde van de sessie krijgt elke leerling zijn GSM-toestel terug.

4.3. Studeren gebeurt bij voorkeur in stilte. Leerlingen kunnen uiteraard de nodige vragen stellen, maar hoeven niet onderling te praten tijdens het studeren. Na 3 opmerkingen door begeleider over het gedrag van de leerling tijdens eenzelfde sessie, kan de leerling bij een 4de opmerking naar huis gestuurd worden. De opmerkingen worden genoteerd.

4.4. In geval van huiswerkbegeleiding zal Mosselman Training en Coaching minstens één maal per lesmaand informatie leveren aan de opdrachtgever i.v.m. de leerling middels een persoonlijke elektronisch document. Indien er zich langs de zijde van de opdrachtgever een wijziging voordoet die van belang kan zijn voor de begeleiding, dan zal de opdrachtgever Mosselman Training en Coaching hiervan tijdig op de hoogte brengen.

4.5. Indien de leerling zonder afzegging niet op het verwachte tijdstip naar de huiswerkbegeleiding komt, zal Mosselman Training en Coaching zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de opdrachtgever. Mosselman Training en Coaching is niet verantwoordelijk voor afzegging door de leerling zonder medeweten van de opdrachtgever.

4.6. Indien de leerling ziek is en bijgevolg niet aanwezig kan zijn op de huiswerkbegeleiding, dient Mosselman Training en Coaching hiervan voor 12.00u. op de hoogte gebracht te worden. Indien er pas na 12.00u. afgezegd wordt, wordt de sessie in rekening gebracht.

4.7. Bij langdurige afwezigheid door ziekte is Mosselman Training en Coaching na drie weken gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De plaats van de leerling in de huiswerkbegeleiding is dan niet langer gegarandeerd.

4.8. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte niet aanwezig is in de begeleiding en niet voor 12.00u. heeft afgezegd, zal de sessie in rekening worden gebracht.

4.9. In geval van huiswerkbegeleiding is de opzegtermijn 1 maand. Vanaf het begin van het schooljaar t.e.m. 30 april kan op elk moment van de maand opgezegd worden. Vanaf 1 mei t.e.m. 1 juli kan slechts op de 1ste van de maand opgezegd worden.

4.10. De afgesproken prijs dient per maand binnen de 15 dagen na het begin van deze maand voldaan te worden. Voor de maand waarin werd gestart met de begeleiding wordt de prijs verhoudingsgewijs berekend al naargelang het aantal sessies dat in die maand gevolgd kon worden.

Artikel 5. Eén-op-één bijlessen

5.1. Voor bijlessen wordt ingeschreven per week of voor een vooraf vastgelegd aantal lesuren/lessessies.

5.2. In geval van bijlessen zal Mosselman Training en Coaching minstens één maal per lesweek informatie leveren aan de opdrachtgever i.v.m. de leerling middels een persoonlijke elektronisch document of middels een persoonlijk gesprek. Indien er zich langs de zijde van de opdrachtgever een wijziging voordoet dan zal de opdrachtgever Mosselman Training en Coaching hiervan voor 12.00u. op de hoogte brengen.

5.3. Voor bijlessen geldt een opzegtermijn van 1 maand of geldt het vooraf overeengekomen aantal lesuren/lessessies.

5.4. Tijdens schoolvakanties zijn er in principe geen bijlessen; deze kunnen optioneel voortgezet worden. Hiertoe dient de opdrachtgever Mosselman Training en Coaching minimum 1 maand voor de aanvang van de officiële vakantieperiode te verwittigen.

5.5. Het verschuldigde bedrag dient per maand binnen de 15 dagen na het begin van deze maand voldaan te worden.

5.6. Een bijles heeft een minimum duur van 1 uur per week en wordt verder per begonnen kwartier aangerekend.

5.7. Indien de leerling of opdrachtgever zonder afzegging of vanwege een andere reden dan ziekte een bijles niet laat doorgaan, is Mosselman Training en Coaching genoodzaakt de bijles in rekening te brengen. Mosselman Training en Coaching is niet verantwoordelijk voor afzegging door de leerling zonder medeweten van de opdrachtgever.

Artikel 6. Trainingen

6.1. Onder training wordt verstaan: in groepsverband gegeven reeks van lessen, die geen huiswerkbegeleiding of groepsbegeleiding zijn.

6.2. Trainingsgeld wordt vooraf bij inschrijving voldaan.

6.3. Trainingsgeld wordt niet terugbetaald. Uitzonderingen kunnen alleen op initiatief van Mosselman Training en Coaching worden gemaakt.

Artikel 7. Bijscholing, coaching & adviesverlening

7.1. Bijscholing, coaching & adviesverlening wordt op maat afgesproken met de opdrachtgever.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1. Mosselman Training en Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wetten.

8.2. Alle door Mosselman Training en Coaching verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mosselman Training en Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1. Mosselman Training en Coaching is in de volgende gevallen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden:

  • in geval de opdrachtgever een betalingsachterstand heeft van 2 maanden of meer na de rekeningdatum van de laatst betaalde rekening. De betalingsverplichting voor de periode tot aan de datum van ontbinding blijft gehandhaafd.
  • in geval de leerling in redelijkheid niet valt te begeleiden en/of in de groep niet te handhaven valt.
  • in geval de leerling langer dan drie weken niet naar de huiswerkbegeleiding of bijlessen komt.

Artikel 10. Hoogte van de prijs

10.1. De tarieven voor de verschillende diensten worden elk jaar vanaf 1 januari vastgesteld voor het eerstvolgende kalenderjaar.

10.2. Voor huiswerkbegeleiding dient de opdrachtgever maandelijks een vast bedrag te voldoen als genoemd in de overeenkomst. De sessies die normaliter in de vakantie vallen worden verhoudingsgewijs van het maandelijkse vaste bedrag afgetrokken.

10.3. Bijlessen worden maandelijks binnen de 15 dagen van deze maand afgerekend.

10.4. Voor extra diensten, zoals begeleiding bij vakantietaken en herexamens, geldt het tarief en de betalingswijze van de bijlessen.

10.5. Trainingsgelden dienen op voorhand bij de inschrijving betaald te worden.

10.6. De prijzen voor coaching en adviesverlening worden in onderling overleg bepaald.

Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling dient te gebeuren binnen 15 dagen na rekeningdatum door cash betaling of door storting op de rekening die door Mosselman Training en Coaching op de rekening wordt vermeld.

11.2. Vanaf 15 dagen na het verstrijken van de rekeningdatum is de opdrachtgever in verzuim. Mosselman Training en Coaching verstuurt dan een herinnering. Als de rekening 15 dagen na de dagtekening van de herinnering niet is betaald, verstuurt Mosselman Training en Coaching een 2de, aangetekende herinnering. Hierbij zal een bijkomende administratiekost van €12,50 aan gerekend worden. Als de rekening 15 dagen na de dagtekening van de 2de herinnering nog niet is betaald, zal Mosselman Training en Coaching overgaan tot een invorderingsprocedure waarbij alle bijkomende kosten ten laste van de opdrachtgever vallen.

11.3. Bij niet betalen vallen de intrestkosten ten laste van de opdrachtgever. Zij zullen worden aangerekend vanaf dag 16 na het verstrijken van de rekeningdatum.

11.4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Mosselman Training en Coaching, voor zover deze door haar aansprakelijkheidverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

12.2. Mosselman Training en Coaching is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigingen van door de leerling meegebrachte spullen. De leerlingen staan zelf in voor deze verantwoordelijkheid.

12.3. Aansprakelijkheid van Mosselman Training en Coaching beperkt zich tot de grenzen van het trainingscentrum. De reis van en naar Mosselman Training en Coaching valt buiten de aansprakelijkheid van Mosselman Training en Coaching.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Mosselman Training en Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mosselman Training en Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

13.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Mosselman Training en Coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mosselman Training en Coaching niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.3. Indien Mosselman Training en Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk af te rekenen en is de opdrachtgever verplicht de rekening te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. In alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Mosselman Training en Coaching en de opdrachtgever voortvloeien is enkel de Rechtbank van Limburg bevoegd.